SNP (snipp)

Ein SNP, populært kalla snipp, er eit unikt punkt på y-kromosomet som har mutert. Om ein gut vert fødd med ein ny mutasjon/snipp, vil alle mannlege etterkommarar av denne guten arve denne.